KURUMSAL

Entegre Yönetim Politikası

Yönetim Kurulu Başkanı’ndan başlayarak her bir Tailwind Çalışanı, en üst emniyet ve kalite performansına ulaşmak için nihai sorumluluğa sahiptir.
 
Ulusal ve uluslararası standartlara en emniyetli şekilde erişmek için, havacılık aktivitelerimizin tamamına ilişkin stratejilerimizi ve süreçlerimizi, organizasyonun kaynaklarının dengeli bir dağıtımıyla oluşturur, uygular, sürdürür ve geliştiririz. 

Hedeflerimize ulaşmak için taahhütlerimiz;

 • Entegre Yönetim sistemine şirketin emniyet ve kalite kültürünün sürekli gelişimine destek verme kararlılığımızı insanlara, tesislere ve ekipmana yatırım yaparak göstermek.
 • Bütün yönetim kadrosunun iş tanımlarına, başlıca sorumluluklarından biri olarak entegre yönetim konularını eklemek ve istenilen emniyet seviyesi için rollerini açıkça belirlemek.
 • Entegre yönetim süreçlerinin uygulanması, emniyeti geliştirme ve kaza önleme stratejilerine dayalı hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmek. 
 • Emniyet prensiplerini ve denetimlerini standart işletme prosedürleriyle birleştirerek, iş geliştirme ve operasyonel değişikliklere emniyet ve risk konularını dahil etmek.
 • Esas faaliyet alanlarımız ve insan faktörüyle ilgili muhtemel riskleri ortadan kaldırmak veya bunları mümkün olduğunca azaltmak için tehlike raporlama sisteminin de içinde yer aldığı tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçlerini oluşturmak ve işletmek.
 • Emniyeti Adil Kültür anlayışıyla yönetebilmek için; olaylar / kazaların ve potansiyel tehlikelerin cezalandırıcı olmayan temelde raporlanmasını desteklemek, yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak tüm çalışanlar arasında etkin raporlama ve iletişimini teşvik etmek.
 • Tehlike raporlama sistemi aracılığıyla hakkında bir emniyet endişesi raporlanan herhangi bir çalışana karşı, eğer açıklama bir makul şüphenin ötesinde yasadışı bir hareketi, ağır ihmali veya kasıtlı olarak göz ardı edilen bir yönetmelik ya da prosedürü göstermiyorsa, herhangi bir yaptırımda bulunmamak.
 • Bütün yasal, ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyetlerde bulunmak, mümkün olduğunda, bunların daha ötesine geçmek.
 • Etkili, dinamik, yenilikçi, maliyet etkin ve rekabetçi kalmak ve süreçlerimizin sürekli gelişimini sağlamak için gerçekçi hedeflerle entegre yönetim sistemimizin performansını ölçmek, değerlendirmek ve etkili önleyici tedbirler almak. 
 • Operasyonların emniyetli ve güvenli gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak uçakların uçuşa elverişliliğini korumak.
 • Emniyetli uygulamalar ile iş ortamların oluşturulması ve sürdürülmesi için, çalışanların gönüllü katılımını sağlayacak ve artıracak stratejileri belirlemek ve teşvik etmek.
 • İstenilen niteliklere ve yeterli havacılık bilgisine sahip olduklarından emin olunan personel istihdam etmek, eğitimlerle becerilerinin sürekliliğini sağlamak, personelin ortak bir emniyet ve tehlike anlayışına sahip olduğundan emin olmak ve farkındalıklarını geliştirmek için gerekli havacılık emniyet ve kalite eğitimi sağlamak.
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sağlayarak, bugün ve gelecekte,  memnuniyet ve sadakatlerini muhafaza etmek.
 • Tedarikçilerimizin emniyet ve kalite standartlarımıza uyduğundan emin olmak.


Güvenlik Politikası

Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından şart koşulmuş gereklilikleri ve kuralları, aynı zamanda şirket prosedürlerimizi de dikkate alarak tüm operasyonlarımızın güvenliğinden, kontrolünden sürekli iyileştirerek sağlayacağından emin olmaktır.

Tailwind Havayolları personelinin güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarını belirleyerek üst yönetimin güvenliği tüm operasyon ve oraganizasyonda temel bir öncelik olarak değerlendirir.

Güvenlik Politikamız için tıklayınız.


Bilgi Güvenliği Politikası

Tailwind Havayolları A.Ş
 • Bireyi ve bilgiyi korumayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı
 • Kullanıcı, sistem yöneticileri, yönetim ve güvenlik personelinin  sorumluluklarını belirlemeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında tüm personelin yetkilerini belirlemeyi, Tailwind ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlayabilmesini, yetkisiz erişime izin vermemeyi,
 • Bilginin yetkilendirilmiş taraflarca kullanılabilirliğini sağlamayı, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, 
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek risklerini değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurulan kontrol altyapısıyla bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gerekliliklerini sağlamayı,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, yolculara, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler sağlamayı taahhüt eder.